Saznajte među prvima naše tajne i novosti!
* označava obavezna

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 i Zakonu o provedbi uredbe o zaštiti osobnih podataka Littera M. Design obavještava Vas da se prilikom registracije i narudžbe knjiga prikupljaju i obrađuju dvije razine osobnih podataka. Prva razina osobnih podataka sastoji se od podataka koje Korisnik unosi prilikom registracije i predstavlja podatke koji su potrebni za ispunjenje budućeg poslovnog odnosa – ime i prezime, adresa za dostavu, e-mail za korespondenciju. Navedeni podaci čuvaju se dok je profil Korisnika aktivan. Po deaktivaciji korisničkog profila Davatelj usluge trajno briše osobne podatke unesene prilikom registracije Korisnika. Drugu razinu osobnih podataka čine svi podaci, slike i video uraci koje Korisnik aplicira u proizvod. Navedeni podaci predstavljaju podatke koje sam Korisnik odabire i koji su nužni za ispunjenje svrhe pravnog posla. Podaci druge razine čuvaju se mjesec dana od isporuke proizvoda. Po proteku navedenog roka podaci druge razine trajno se brišu kod Davatelja usluge. Klikom na polje 'Prijavi se' potvrđujete da ste upoznati koji se osobni podaci Korisnika prikupljaju i da za prikupljanje i obradu navedenih podataka dajete izričitu privolu.

Email Marketing Powered by Mailchimp